Lidmaatschap

Waarom lid worden?

Lidmaatschap geeft uw medewerkers en uw bedrijf de mogelijkheid om…

  • op de hoogte te blijven van de belangrijkste wettelijke verplichtingen mbt de bakkerijsector
  • vertegenwoordigd te zijn bij diverse overheidsinstanties en binnen verschillende raden en werkgroepen
    op nationaal en Europees niveau, met als doel sector gerelateerde dossiers te verdedigen
  • gepast advies en ondersteuning te krijgen, ook in crisismomenten
  • deel te nemen aan waardevolle netwerkmomenten, infosessies en opleidingen over sector gerelateerde onderwerpen

Wie kan lid worden?

Om lid te kunnen worden van FGBB vzw moet u aan de volgende criteria voldoen:

  1. Producent zijn van brood en banketproducten
  2. Een maatschappelijke zetel hebben in België
  3. Produceren in België of Europa onder Nace-code 10.711 of 10.712
  4. Een personeelsbestand hebben van meer dan 15 werknemers

Art. 8 van onze statuten stelt dat elk kandidaat-lid (een natuurlijke persoon of rechtspersoon) tot de vereniging kan toetreden, als dit door de raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de Secretaris-generaal of bij de voorzitter van het Bestuursorgaan. Bij de aanvraag worden eveneens de naam en het adres opgegeven van de persoon die bevoegd is om namens de onderneming op te treden ten aanzien van de vereniging. De aanvraag tot lidmaatschap betekent instemming met de statuten (en intern reglement), en brengt de verplichting met zich mee deze na te leven.

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag tot lidmaatschap en oordeelt of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden en beslist op soevereine wijze met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen over het verzoek van toetreding, en legt zijn beslissing ter bekrachtiging voor op de volgende algemene vergadering. Indien de algemene vergadering deze beslissing niet bekrachtigt, is het lidmaatschap retro-actief nietig. In geval van afwijzing zijn de raad van bestuur en de algemene vergadering niet verplicht de redenen hiertoe op te geven.

Een afgewezen kandidaat mag slechts na een termijn van twee jaar een nieuwe aanvraag indienen.

Kunnen effectieve leden zijn: private of commerciële ondernemingen; bakkerijen, banketbakkerijen, suikerbakkerijen, die ondergeschikt ook aan chocoladebewerking of ijsbereiding kunnen doen en aanverwante beroepen met personeel, die een maatschappelijke zetel in België hebben.

Met de term 'lid' in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

Hoe lid worden van FGBB?

Als uw bedrijf geïnteresseerd is om lid te worden van FGBB vzw en meer informatie wenst over de ledenbijdrage, kunt u contact opnemen met de Secretaris Kathou Wagemans via t.quintelier@fgbb.be of het permanent secretariaat via cd@fevia.be