Over ons

Wie zijn wij?

Sinds 1995 ondersteunen wij onze leden bij hun streven naar uitmuntendheid. Doorheen de jaren zijn wij uitgegroeid tot een professionele federatie met een eigen secretariaat dat instaat voor de ondersteuning van de leden-bedrijven met informatie en advies (meer info over de oprichting van FGBB). Alhoewel we een volledig autonome werking hebben, situeert ons secretariaat zich binnen het kader en de ondersteuning van de overkoepelende Federatie van de voedingsindustrie, Fevia.

Onze missie

De Federatie van Grote Bakkerijen van België vzw vertegenwoordigt, verdedigt en ondersteunt de ondernemende bakkers die hun passie voor brood, banket en viennoiserie valoriseren in de uitbouw van een bedrijf. Onze leden zijn bedrijven van alle groottes die verenigd zijn door dezelfde geest van ondernemerschap.

Onze missie is het ondersteunen van deze groeiende, middelgrote en grote bakkerijen, door hen correct te informeren en te adviseren in sector gerelateerde dossiers. Wij verzamelen heel wat informatie door te participeren aan diverse werkgroepen en vergaderingen op nationaal en Europees niveau.

Het netwerk dat tussen onze leden ontstaat tijdens federatie-activiteiten is bevorderend voor een verdere professionalisering van de individuele leden-bedrijven. Als federatie is het dan ook onze doelstelling om collegiale relaties tussen de bedrijven te bevorderen, zonder uiteraard afbreuk te doen aan de mededingingsregels die hoog in het vaandel worden gedragen.

Onze aanpak

Teneinde de leden optimaal te ondersteunen, informeren we hen over het relevante geldende regelgevingskader en de lopende ontwikkelingen.

De FGBB gaat in dialoog met de (Belgische en Europese) administratie, media, overheidsorganisaties, zuster-federaties, gezondheidsverenigingen, consumentenorganisaties, opleidingsinstellingen, enz. en dit om de sectorbelangen optimaal te verdedigen.

Daartoe overleggen we regelmatig met onze leden over actuele dossiers om een beeld te krijgen van de standpunten, de problemen en verzuchtingen en de opportuniteiten in de sector. Indien nodig worden problemen gesignaleerd aan de bevoegde instanties.

Ook wisselen we kennis uit met andere Europese landen, en gaan we een proactieve dialoog aan met relevante stakeholders.

Onze prioriteiten

Onze prioritaire aandacht is dus gericht op een optimale ontwikkeling van onze leden-bedrijven binnen een duurzame en competitieve omgeving.


Onze huidige prioritaire dossiers: Belgische en Europese regelgeving, gebruik gejodeerd zout, dossier evenwichtige voeding, Acrylamide-reductie, KB Brood 1985, sociale onderhandelingen, impact Covid-19 voor de sector, transparantie, voedselverspilling, duurzaamheid, circulaire economie…

Onze federatie is ook betrokken bij de revisie van de autocontrolegids voor brood- en banketbakkerij, in samenwerking met het FAVV.
Een nieuwe versie van de gids is beschikbaar sinds februari 2024 op de website van het FAVV

Organisatie

De FGBB bestaat uit een:

  • Algemene Verdaderinghet hoogste beslissingsorgaan van de organisatie dat bestaat uit alle leden-bedrijven van de vzw en minstens éénmaal per jaar samenkomt. De Algemene Vergadering kan onder meer beslissen over wijzigingen van de statuten, benoeming en afzetting van bestuurders, goedkeuring van rekeningen en begrotingen, enz. Tijdens de Algemene Vergadering worden alle leden geïnformeerd over de lopende dossiers van het afgelopen jaar en wordt het algemeen beleid bepaald.

  • Bestuursorgaan dat bestaat uit door de Algemene Vergadering benoemde bestuurders. In concreto zijn dit personen die een belangrijke functie hebben in hun bedrijf. Het Bestuursorgaan komt ongeveer 5 tot 6 keer per jaar samen en voert het door de Algemene Vergadering uitgestippelde beleid uit.

Samenstelling Bestuursorgaan

  • Permanent secretariaat. De secretaris-generaal volgt de dossiers op en dit in nauwe samenwerking met de voorzitter, vice voorzitter en schatbewaarder. Het permanent secretariaat van FGBB is gevestigd bij Fevia, waar ook de assistente zorgt voor de praktische uitvoering, opvolging en het onthaal.

  • Interne werkgroepen. Binnen de FGBB is er een werkgroep van kwaliteitsmedewerkers (QM) als van de HR-managers (HR-M). Deze werkgroepen bevorderen de samenwerking tussen de bedrijven alsook de nuttige informatiedoorstroming. De QM-werkgroep komt gemiddeld 2 keer per jaar samen om technische onderwerpen mbt kwaliteit, etikettering, wetgeving… te bespreken. De HM-werkgroep komt samen in het kader van ad hoc sociale dossiers. Deze werkgroep bereidt de sociale onderhandelingen voor in samenwerking met een gemandateerde onderhandelaar.

  • KMO Café waar specifiek KMO-gerelateerde onderwerpen 1 à 2 keer per jaar op een informelere en meer ontspannen manier worden besproken; Voorzitter: Pieter Ide.