Home   -    Nederlands Français Engels

 

Lid worden

Om lid te kunnen worden van de F.G.B.B. vzw moet men aan de volgende criteria voldoen:

  1. Producent zijn van brood en banketproducten
  2. Een maatschappelijke zetel hebben in België
  3. Produceren in Europa (overeenkomstig Intern Reglement)
  4. Een personeelsbestand hebben van minimum 20 werknemers

Art 6 van onze statuten stelt dat elke kandidaat-lid (een natuurlijk persoon of rechtspersoon) tot de vereniging kan toetreden, als dit door de Raad van bestuur als dusdanig wordt aanvaard. Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de Raad van bestuur. Bij de aanvraag worden eveneens de naam en het adres opgegeven van de persoon die bevoegd is om namens de onderneming op te treden ten aanzien van de vereniging. De aanvraag tot lidmaatschap betekent instemming met de statuten, en brengt de verplichting met zich mee deze na te leven.

De raad van bestuur neemt kennis van de aanvraag tot lidmaatschap en oordeelt of de kandidaat voldoet aan de voorwaarden en beslist op soevereine wijze met een gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen over het verzoek van toetreding, en legt zijn beslissing ter bekrachtiging voor op de volgende algemene vergadering. Indien de algemene vergadering deze beslissing niet bekrachtigt, is het lidmaatschap retro-actief nietig.
In geval van afwijzing is de raad van bestuur en de algemene vergadering niet verplicht de redenen hiertoe op te geven.

Een afgewezen kandidaat mag slechts na een termijn van twee jaar een nieuwe aanvraag indienen.

Kunnen effectieve leden zijn: private of commerciële ondernemingen; bakkerijen, banketbakkerijen, suikerbakkerijen, die ondergeschikt ook aan chocoladebewerking of ijsbereiding kunnen doen en aanverwante beroepen met personeel, die een maatschappelijke zetel in België hebben.

Met de term 'lid' in de statuten wordt uitdrukkelijk verwezen naar de effectieve leden.

 

 

FGBB vzw – Wetenschapsstraat 14 – 1040 Brussel - T.: +32(0)2 550 17 64 – E-mail k.wagemans@fgbb.be

 
designed by Studioemma